Toelichting programmadoelstelling C

Wij staan onze inwoners bij met preventieve ondersteuning om zwaardere problematiek en uitval te voorkomen. Het is nodig signalen die duiden op problemen op tijd te herkennen en de drempel naar (lichte) ondersteuning te verlagen. Op deze manier stimuleren we dat inwoners zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Een belangrijk deel van de basis die wij leggen voor onze inwoners is gericht op preventie. Onder het motto  'voorkomen is beter dan genezen' sturen wij op vroegtijdige signalering van problemen.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).