Toelichting programmadoelstelling D

Inwoners die weinig of geen betekenisvolle relaties (meer) hebben kunnen in een sociaal isolement raken. Hierdoor wordt het moeilijker terug te vallen op een sociaal netwerk. De oorzaken van sociaal isolement zijn divers en het komt voor in alle lagen van de bevolking. Eén van de oorzaken is van financiële aard; inwoners met een minimum inkomen hebben vaak geen geld voor activiteiten buitenshuis waarmee zij (nieuwe) relaties aangaan of onderhouden. In deze programmabegroting leggen wij daarom de focus op het minimabeleid. Hiernaast leveren ook de volgende programmadoelstellingen een bijdrage aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid onder onze inwoners: Voldoende en toegankelijke algemene voorzieningen (E), De samenredzaamheid in onze dorpen is versterkt (F), Sociale, sportieve en culturele activiteiten zijn er voor iedereen (G) en Vrijwilligerswerk of mantelzorg groeit niemand boven het hoofd (I).

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

We willen sociaal isolement voorkomen zodat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).