Toelichting programmadoelstelling E

De mate waarin inwoners op eigen kracht meedoen, wordt voor een deel bepaald door fysieke en andere obstakels die ze moeten overwinnen in hun dagelijks leven. Daarom investeren wij in algemene voorzieningen, dat wil zeggen maatschappelijke diensten waarvan inwoners gebruik maken zonder tussenkomst van de gemeente. Hiertoe rekenen wij ook het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en van de woningvoorraad.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Een goed en voldoende netwerk van toegankelijke algemene voorzieningen.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).