Toelichting programmadoelstelling F

Saamhorigheid en solidariteit in onze lokale samenleving zijn niet vanzelfsprekend. Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, partnerorganisaties en gemeente. Als buurtgenoten elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar, zorgen zij samen voor leefbare dorpen en helpen zij elkaar wanneer nodig.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Wij zijn samen met onze inwoners verantwoordelijk voor het in stand houden en versterken van het sociaal cement in de dorpen.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).