Toelichting programmadoelstelling I

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het sociale klimaat van de gemeente. Vrijwillige inzet maakt veel mogelijk op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ondersteuning, sport en cultuurbeoefening. Daarnaast zijn er inwoners die langdurig zorgen voor een naaste, dit noemen we mantelzorg.  Zowel vrijwilligers als mantelzorgers zetten vaak alle zeilen bij om hun vrijwilligerswerk of zorgtaken te combineren met school, werk en hun privéleven. Het gevaar van overbelasting en uitval is daarbij aanwezig.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Zowel vrijwilligers als mantelzorgers zijn in staat hun inzet goed in balans te houden met de andere leefdomeinen. We ontlasten mantelzorgers tijdelijk, als het nodig is, zodat zij de zorg voor hun naaste(n) kunnen blijven combineren met hun werk en privéleven.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).