Toelichting programmadoelstelling K

De gemeente is, als behartiger van het algemeen belang, één van de partijen in het maatschappelijk krachtenveld en benut de mogelijkheden om voor inwoners - nu en in de toekomst - een optimale situatie te creëren.
De wijze waarop wij deze rol vormgegeven, hangt af van de inzet en betrokkenheid van onze partners en inwoners. Ook de mate van beleidsvrijheid en de beschikbare middelen die we inzetten om het gewenste effect te realiseren zijn van belang. In de samenwerking met partners en inwoners maken we duidelijke afspraken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Monitoring vindt plaats door onze contracten te toetsen op basis van de geleverde prestaties. De gemeente toont zich een betrouwbare partner en opdrachtgever door structureel, consequent en in samenspraak met onze partners te sturen op resultaat.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

We willen een zo breed mogelijk palet van inwonersparticipatie om de inspraak en de betrokkenheid van onze inwoners en cliënten verder te vergroten. Om dit te bereiken betrekken wij inwoners en (formele en informele) partners bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid in het sociaal domein.
Voorbeelden zijn de halfjaarlijkse gesprekstafels met inwoners en (maatschappelijke) partners, de inzet van de Adviesraad Sociaal Domein en van het inwonerspanel "Rheden Spreekt", de inzet van het Innovatiefonds en de werkwijze van "Ik buurt mee". Van belang is daarnaast het verder uitvoering geven aan het "Right to Challenge" ofwel het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen met een maatschappelijk initiatief of innovatief plan, de mogelijkheid tot inspraak in de gemeenteraad, het spreekuur van burgemeester en wethouders en natuurlijk het reguliere contact tussen medewerkers van de gemeente, de inwoners van de gemeente en andere (lokale) partners zoals de huisartsen, de scholen en de buurthuizen.