Dekkingsplan 2018

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat sprake is van een structureel sluitende begroting in 2021 maar dat voor 2018 sprake is van tekort van € 2.870.000. Wij stellen voor dit tekort incidenteel te dekken door een aantal bestemmingsreserves en incidentele budgetten te laten vrijvallen. Deze reserves zijn niet langer noodzakelijk of er ontbreken op dit moment plannen om deze middelen in te zetten. Voor het resterende deel wordt voorgesteld deze vooralsnog te dekken uit de algemene reserve. Omdat we daarmee een beroep doen op onze reserves stellen we voor dat meevallers in het begrotingsjaar 2018 weer aan de algemene reserve worden toegevoegd.

Dekkingsplan

Totaal tekort (I +S voor het begrotingsjaar 2018)

-2.870.000

Af te dekken door:

Vrijval incidentele budgetten (NTBGB)

1

Bestemming bedrijventerreinen

20.000

2

Startnotitie studentenhuisvesting

9.760

3

Automatisering GOV (deels)

25.000

4

Klant in Beeld (deels)

50.000

Subtotaal

104.760

Vrijval bestemmingsreserves

5

Bestemmingsplan Velp-Zuid

234.683

6

Wegen (niet zijnde SBO)

430.800

7

Educatie centrum kinderboerderij

75.000

8

Bos- en natuurgebieden (deels)

100.000

9

Onderzoek OZC Zutphen

40.000

10

Sportbedrijf

90.000

11

Pensioenverplichtingen

182.600

Subtotaal

1.153.083

Overig

12

Beleidsinitiatief Overheidsparticipatie jaarschijf 2018

100.000

13

Verkoop vastgoed

450.000

Totaal incidentele budgetten en bestemmingsreserves en overig

1.807.843

Algemene reserve

1.062.157

Totaal begrotingsresultaat 2018

0

 1. De wens tot functieverruiming is integraal meegenomen in de inmiddels vastgestelde economische visie. Ook voor de implementatie van de gewenste functieverruiming zijn geen extra middelen meer nodig. De bestemmingswijziging maakte onderdeel uit van de actualisatie bestemmingsplannen, waarvoor een eigenstandig budget beschikbaar is.
 2. Het beleid is inmiddels vastgesteld door het college. Het overgebleven budget kan vrijvallen.      
 3. Voor deze post ligt wel een relatie met de aangevraagde middelen voor de doorontwikkeling. Als hiervoor minder beschikbaar komt, moet de vrijval op deze posten worden aangepast.      
 4. Voor deze post ligt wel een relatie met de aangevraagde middelen voor de doorontwikkeling. Als hiervoor minder beschikbaar komt, moet de vrijval op deze posten worden aangepast.      
 5. Met de geplande vaststelling van de structuurvisie Velp in het najaar 2017 is duidelijk geworden dat er geen aanpassingen (bijvoorbeeld in kader van weg te bestemmen bedrijven of functiewijziging) in het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Hiermee kan het bedrag vrijvallen. Investeringen die noodzakelijk op basis van het uitvoeringsprogramma zullen te zijnertijd per project/activiteit aan de gemeenteraad worden gevraagd.      
 6. Deze reserve is bestemd voor de verwachte piek in onderhoud in de jaren 2020 t/m 2021. Er wordt getracht deze piek uit te vlakken over meerdere jaren.      
 7. Dit budget is in 2014 beschikbaar gesteld. Er zijn vanuit de stichting geen concrete plannen om deze middelen nog in te zetten, derhalve wordt voorgesteld deze middelen vrij te laten vallen. Dit dient naar de stichting Educatie centrum Boerderij te worden gecommuniceerd.      
 8. De reserve Bos- en natuurgebieden is gevormd door de jaarlijkse overschotten op dit product. Er zijn een aantal ambities geformuleerd waarvoor deze reserve in zou worden gezet. De ambities dienen te worden aangepast of bij de vaststelling van de nieuwe beheerplannen wordt er alsnog opnieuw geld gevraagd.      
 9. De uitgaven voor het onderzoek zijn gedaan binnen reguliere budgetten. De reserve kan derhalve vrijvallen.      
 10. Het jaarlijkse exploitatietekort en/of overschot van het sportbedrijf wordt meegenomen in het totale jaarresultaat van de gemeente en wordt niet afzonderlijk afgerekend. De egalisatiereserve kan derhalve vrijvallen.      
 11. Deze reserve is in 2012 gevormd ter dekking van toekomstige pensioenverplichtingen. Deze verplichtingen hebben zijn niet voorgedaan en en zijn geen nieuwe verplichtingen bijgekomen dus kan de reserve vrijvallen.      
 12. Het aantal projecten waarbij overheidsparticipatie aan de orde is blijft achter bij de verwachtingen. In 2017 wordt het budget bij de Berap al deels afgeraamd. Het restant kan eventueel mee naar 2018, waardoor het reguliere budget voor de jaarschijf 2018 vrij kan vallen.      
 13. In de begroting 2017 was een inkomst begroot van € 450.000 door de verkoop van vastgoed. Deze wordt in 2017 niet gerealiseerd en afgeboekt in de bestuursrapportage 2017. De inkomst door verkoop wordt nu doorgeschoven naar 2018 en dient daarmee als dekking voor de begroting 2018.