Financieel perspectief en positie

In onderstaand overzicht wordt het saldo van de voorjaarsnota 2017 (inclusief de verwerking van de meicirculaire) getoond. Dit saldo is in de nu voorliggende begroting aangepast voor de autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen van baten en lasten op basis van het bestaande beleid) en een aantal noodzakelijke ontwikkelingen.

Na doorrekening van deze ontwikkelingen ontstaat het volgende financiële beeld (structureel en incidenteel) voor de meerjarenraming 2018-2021:

 Meerjarenraming

(Bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Structureel

Saldo voorjaarsnota

 €      -1.308

 €          -791

 €          -293

 €              75

Camera's

 €                7

 €                7

 €                7

 €                7

Stelpost armoede

 €            182

 €            182

 €            182

 €            182

Startpositie begroting 2018

 €      -1.119

 €          -602

 €          -104

 €            264

Algemeen

1

CAO lasten

 €          -661

 €          -688

 €          -688

 €          -688

1

Vrijval stelposten voor CAO

 €            661

 €            688

 €            688

 €            688

2

Pensioenlasten

 €          -268

 €          -268

 €          -268

 €          -268

3

Opleidingsbudget

 €            -62

 €            -62

 €            -62

 €            -62

Overig

 €               -7

 €            -28

 €            -36

 €            -36

Programma 1

4

HHT

 €          -360

 €          -500

 €          -500

 €          -500

5

Werkbedrijf / beschut werk

 €            -95

 €            -69

 €          -139

 €            140

6

Afschrijvingslasten

 €              75

 €              75

 €              75

 €              75

7

Wmo - Activerend werk / Module 8

 €              40

 €              40

 €              40

 €              40

8

JOGG / Slachtofferhulp

 €            -39

 €            -39

 €            -39

 €            -12

Programma 2

9

Afvalstoffen/reiniging

 €             10

 €             10

 €            10

 €            10

10

Riool

 €            274

 €            274

 €            274

 €            274

11

Vrijval storting reserve

 €            175

 €            175

 €            175

 €            175

Programma 3

12

Nota integrale veiligheid

 €          -160

 €          -160

 €          -160

 €          -160

Programma 6

13

Multimedia

 €            -50

 €            -50

 €            -50

 €            -50

14

Informatievoorziening

 €            -90

 €            -90

 €            -90

 €            -90

15

Intranet

 €            -40

 €            -40

 €            -40

 €            -40

Programma 7

18

Algemene uitkering

 €                 -

 €                 -

 €                 -

 €            246

Totaal structureel

 €      -1.716

 €      -1.334

 €          -914

 €                6

Incidenteel

Saldo voorjaarsnota

 €          -436

 €          -764

 €          -300

 €                 -

Startpositie voorjaarsnota

 €          -436

 €          -764

 €          -300

 €                 -

Programma 3

12

Nota integrale veiligheid

 €            -50

 €                 -

 €                 -

 €                 -

Programma 6

14

Informatievoorziening

 €          -230

 €                 -

 €                 -

 €                 -

14

Training en opleiding

 €          -100

 €                 -

 €                 -

 €                 -

14

Frictiekosten

 €          -200

 €          -200

 €                 -

 €                 -

16

Implementatie Office

 €          -108

 €                 -

 €                 -

 €                 -

17

Transitiekosten Connectie

 €            -30

 €                 -

 €                 -

 €                 -

Totaal incidenteel

 €      -1.154

 €          -964

 €          -300

 €                 -

Resultaat

 €      -2.870

 €      -2.298

 €      -1.214

 €                6

De voorliggende begroting sluit met een tekort van € 2.870.000. In de jaren 2019 - 2021 loopt dit tekort terug en ontstaat een overschot van € 6.000.

Programmaplan                  
De eerder genoemde ontwikkelingen, uitgangspunten en kader resulteren in onderstaand programmaplan.                  

Programmaplan

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Sociaal Domein

-46.832

-51.054

-47.854

-48.770

-48.833

-48.527

2. Ruimtelijk Domein

-11.026

-10.643

-10.648

-10.377

-10.177

-9.877

3. Bestuur en Veiligheid

-4.633

-4.928

-5.324

-5.344

-5.252

-5.252

4. Dienstverlening

-2.619

-2.338

-2.168

-2.168

-2.168

-2.168

5. Financiën

301

1.216

-136

-690

-1.054

-1.447

Overhead

-12.475

-12.861

-13.158

-12.422

-11.871

-11.731

Algemene dekkingsmiddelen

76.545

75.306

76.632

77.488

78.156

79.023

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

-739

-5.302

-2.656

-2.283

-1.199

21

Saldo van toevoegingen en ontrekkingen reserves

2.237

2.252

-214

-15

-15

-15

Resultaat

1.498

-3.050

-2.870

-2.298

-1.214

6

De cijfers in de kolommen Rekening 2016 en Gewijzigde begroting 2017 zijn ten behoeve van de vergelijkbaarheid met de cijfers in de ander kolommen herverdeeld. Dit is in het hele Begrotings-document doorgevoerd.                  

Financiële positie

De financiële positie van de gemeente is mede te beoordelen met behulp van een aantal in het BBV voorgeschreven kengetallen. Hieronder presenteren we de verwachte ontwikkeling daarvan voor de meerjarige periode 2018-2021.

Kengetallen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Netto schuldquote

50%

59%

64%

65%

66%

64%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

52%

61%

66%

67%

67%

65%

Solvabiliteitsratio

40%

33%

29%

28%

27%

28%

Structurele exploitatieruimte

-0,50%

1,59%

-0.58%

-1.14%

-0,67%

0.18%

Grondexploitatie

3,3%

1,4%

0,67%

Belastingcapaciteit

84,69%

90,49%

86,01%

Op basis van de door de Provincie opgegeven richtinggevende beoordeling (zie 4.4) van de bovenstaande kengetallen zijn alleen de kengetallen solvabiliteit en structurele exploitatieruimte niet voldoende voor de A categorie.  De solvabiliteit wordt beoordeeld als gemiddeld risicovol, categorie B, gedurende deze begrotingsperiode. De structurele exploitatieruimte zit in categorie C. In 2021 is er weer sprake van een positief structureel resultaat en valt het kengetal weer in categorie A.

Daarnaast is bij de beoordeling van de financiële positie het weerstandsvermogen van belang. Op basis van een bij de gemeente uitgevoerde risico-inventarisatie, is een weerstandsvermogen bepaald en gewaardeerd als "Uitstekend". UItgangspunt van ons beleid is het weerstandsvermogen op het niveau "Voldoende" te houden. Dit betekent dat de risicoreserve in 2018 kan worden verlaagd met € 5.237.809.