Welk beleid is voorhanden?

Beleid

Vastgesteld

Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein Meedoen!

2017

Beleidsregels VVE en peutersubsidie 2017

2017

Wet verordening kinderopvang

2017

Integraal Alcohol- en drugsbeleid

2017

Peuterbeleid 2016-2018

2016

lokale nota publieke gezondheid

2016

Regionale visie Publieke gezondheidszorg Gelderland Midden

2016

Transformatie Sociaal Domein  “De Sociale Visie vertaald; een herijking” 2015 – 2016

2015

Kadernota 'Naar samenredzaamheid in Rheden'

2014

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

2014

Keuzenota Decentralisaties Sociaal Domein

2014

Meerjarenbeleidsplan re-integratie “Kansen op werk benutten” 2014 – 2017

2013

Kadernota “Naar Samenredzaamheid in Rheden”

2013

Sociale Visie Rheden “Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid”

2013

Raadsbesluit betreffende zwembadstudie

2013

Kadernota minimabeleid “Samen armoede aanpakken” 2015 - 2018

2014

Gemeentelijk beleid toezicht en handhaving kinderopvang (herzien)

2012

Nota Strategisch accommodatiebeleid

2009