Programmadoelstelling

Bestuur:
Het besturen van de gemeente Rheden op een effectieve, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Veiligheid:
Verbetering van leefbaarheid en vermindering van (georganiseerde) criminaliteit waardoor inwoners zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden.

Toelichting programmadoelstelling

Bestuur:
Het bestuur van de gemeente zorgt ervoor dat bestaande contacten met andere overheden, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bevolking en bedrijfsleven in stand worden gehouden en daar waar mogelijk worden verbeterd.

Veiligheid:
Het lokale veiligheidsnetwerk pakt de problemen structureel en gezamenlijk aan. De gemeente heeft hierin een regierol. Hiermee wordt samengewerkt met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, uitvoerende (zorg)organisaties, bureau Halt, scholen, Raad van Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Ook zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken bij dit netwerk.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Bestuur:

  1. Op het juiste moment en op basis van de juiste informatie worden op maatschappelijk verantwoorde wijze democratische besluiten genomen.
  2. De eigen verantwoordelijkheid van de samenleving wordt bevorderd. De gemeente Rheden gaat uit van een grotere betrokkenheid van de inwoners bij beleid en besluitvorming én een grotere eigen verantwoordelijkheid. Dit ‘actief burgerschap’ vraagt om een andere rol van de gemeente: meer faciliterend dan sturend, ruimtegevend aan ideeën en initiatieven. Dat betekent communicatief in verbinding staan met de inwoners. Communicatie verschuift hiermee van informeren naar ontmoeten, meer luisteren dan zenden, in dialoog met de inwoners. Goed communiceren, vraagt de komende jaren daarom van alle medewerkers van de gemeente Rheden verdere aandacht.
  3. Het bestuur vervult een voorbeeldfunctie en is toegankelijk en herkenbaar.
  4. De gemeente vervult op dit beleidsveld de regierol en faciliteert instrumenten waardoor de inwoners en andere samenwerkingspartners in staat worden gesteld om hun eigen rol en verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Veiligheid:

  1. Versterken van de veilige woon- en leefomgeving;
  2. Versterken van vroegsignalering problematische jeugd waardoor jeugdoverlast wordt voorkomen;
  3. Versterken van fysieke veiligheid;
  4. Versterken van integriteit en veiligheid.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).

Subdoelstellingen