Raming

Overzicht meerjarenraming 2018-2021                                   

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Sociaal domein

65.193

17.339

-47.854

64.991

16.221

-48.770

65.054

16.221

-48.833

64.748

16.221

-48.527

2. Ruimtelijk domein

22.200

11.552

-10.648

21.935

11.558

-10.377

21.735

11.558

-10.177

21.435

11.558

-9.877

3. Bestuur en veiligheid

5.347

23

-5.324

5.367

23

-5.344

5.275

23

-5.252

5.275

23

-5.252

4. Dienstverlening

2.192

24

-2.168

2.192

24

-2.168

2.192

24

-2.168

2.192

24

-2.168

5. Financiën

1.351

1.215

-136

1.631

941

-690

1.995

941

-1.054

2.388

941

-1.447

Overhead

13.259

101

-13.158

12.738

315

-12.423

12.309

438

-11.871

11.770

39

-11.731

Algemene dekkingsmiddelen

-

76.632

76.632

-

77.488

77.488

-

78.156

78.156

-

79.023

79.023

Tot. Saldo van baten en lasten

109.542

106.886

-2.656

108.854

106.570

-2.284

108.560

107.361

-1.199

107.809

107.829

20

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

380

166

-214

136

121

-15

136

121

-15

136

121

-15

Totaal resultaat (incidenteel en structureel)

109.922

107.052

-2.870

108.990

106.691

-2.299

108.696

107.482

-1.214

107.945

107.950

6

Incidentele lasten en baten

1.860

-

-1.860

892

-

-892

300

-

-300

-

-

-

Structureel resultaat

108.062

107.052

-1.010

108.098

106.691

-1.407

108.396

107.482

-914

107.945

107.950

6

Het totaal resultaat loopt af van een negatief resultaat van € 2.870,000 in 2018 naar een positief resultaat van € 6.000 in 2021. In dit resultaat zijn de incidentele lasten en baten meegenomen. Het structurele resultaat in 2018 is € 1.010.000 negatief. In 2021 bedraagt het structurele resultaat € 6.000 positief.