De "Analyse Twee Jaar Transformeren in Rheden" van juni 2017 schetst een beeld dat ons enerzijds positief stemt en anderzijds waarschuwt. We blijven letten op de voortgang van de transformatie om de controle niet te verliezen. Met de begroting van 2018 en volgende, leggen wij een goede basis.

Wij letten in 2018 op:

Het stimuleren en ondersteunen van zelfredzaamheid en samenredzaamheid

 • Het vergroten van de inzet van algemene voorzieningen.
 • Het aansluiten bij de leefwereld van de inwoner; anders denken anders doen.

Daarnaast signaleren we de volgende trends en ontwikkelingen, mogelijk van invloed op het beleid:

 • De stijging van zorgkosten voor Wmo Begeleiding en Jeugd
 • De inrichting van een nieuw "werkbedrijf" en de realisatie van beschutte werkplekken
 • Het op orde brengen van de personeelsformatie in het sociaal domein
 • De ontwikkeling van de Dagelijkse Ondersteuning,  de HH Toeslag en de Individuele Begeleiding, zowel apart als in relatie tot elkaar
 • De doorontwikkeling van de dorps- en inloophuizen in relatie tot Wmo Groepsbegeleiding
 • Het doorontwikkelen van de (preventieve) ondersteuning van jeugdigen en hun ouder(s), zoveel mogelijk in hun eigen omgeving,
 • De mogelijke aanscherping van de (nieuwe) wetgeving via rechterlijke uitspraken en daaruit voortkomende jurisprudentie;
 • De dubbele vergrijzing (een groter deel van de bevolking wordt ouder en de gemiddelde leeftijd die wordt bereikt neemt toe) en de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) maken dat er sprake is van een toenemend beroep op voorzieningen omdat mensen langer thuis wonen;
 • Een stijgend aantal bijstandsgerechtigden (statushouders en mensen die vanuit de WW doorstromen naar bijstand);