Op de diverse beleidsterreinen zijn er de afgelopen jaren nogal wat wijzigingen geweest echter voor het ruimtelijk domein kunnen we constateren dat dit, behoudens onderstaande ontwikkelingen, niet van invloed is geweest op de te bereiken doelstellingen vanuit het coalitieakkoord. In dit laatste jaar van het coalitieakkoord zien we dat er tal van zaken zijn uitgevoerd en dat dit betekent dat we ten opzichte van het startjaar tal van zaken hebben kunnen afvinken welke nu dan ook niet meer terug komen.
Het coalitie akkoord is vanuit "wat willen we bereiken" vertaald naar subdoelstellingen die nog steeds actueel zijn. Voor de begroting 2018 is er dan ook niet gekozen om samen met een raadswerkgroep de subdoelstellingen met de daarbij behorende streefwaarden en prestaties te bespreken. Voor deze begroting is getracht zowel de streefwaarden als prestaties zo "smart" mogelijk te maken echter in een aantal gevallen ontkomen we er niet aan dat het blijft bij woorden als faciliteren, behouden, versterken etc omdat wij als gemeente geen rechtstreekse invloed hebben op de streefwaarden en/of prestaties. Aangezien we aan de vooravond staan van een nieuwe coalitie lijkt het logisch dat de begroting 2019 e.v. in samenspraak met de raad of een raadswerkgroep wordt opgesteld.

De Omgevingswet zal, zoals het er nu naar uitziet, medio 2020 in werking treden.  Deze wet heeft de volgende doelstellingen:

  • een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving;
  • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving en veranderende rol voor gemeentebestuur;
  • het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
  • het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Bij de meerjarige implementatie van deze wet zal gebruik gemaakt worden van vele reeds lopende initiatieven in de organisatie die aansluiten bij deze doelstellingen.

Op regionaal niveau is afgelopen jaar met de provincie Gelderland en negentien gemeenten gewerkt aan het Regionaal Programma Werklocaties. In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. Het bestaande (en in sommige gevallen verouderde en versnipperde) aanbod staat economische groei en nieuwe ontwikkelingen in de weg. In 2018 zal worden gekeken welke stappen de gemeente Rheden dient te nemen om te gaan voldoen aan het vast te stellen Regionaal Programma Werklocaties.

De in 2016 vastgestelde economische beleidsnota en uitvoeringsprogramma vormt de basis voor acties die in de komende jaren uitgevoerd moeten worden met als doel het realiseren van een robuuste en duurzame economische ontwikkeling in de gemeente Rheden. Inzet is een realistisch en
realiseerbaar economisch beleid. De vastgestelde economische beleidsnota geeft aan vanuit welke ambitie de gemeente invulling en uitvoering geeft aan haar economisch beleid. Er zijn keuzes gemaakt die de economische ontwikkeling moet stimuleren en er voor moet zorgen dat de Rhedense economie robuust, duurzaam en innovatief en daarmee bestand tegen conjuncturele ontwikkelingen is. 

De toeristische sector wordt als een belangrijke peiler van de Rhedense economie gezien. In het Masterplan Toerisme dat samen met de toeristische partners is opgesteld, is een strategie uitgezet hoe een ‘plus’ bereikt kan worden op het gebied van toerisme. Het Masterplan Toerisme geeft houvast voor inzet van de gemeente. Vanuit de bouwstenen zoals de structuurvisie en de verbinding met de andere beleidsvisies hebben wij ook als gemeente de positie om het masterplan verder uit te bouwen. Wij hebben een mooie gemeente met een prachtig landschap, wat uit het Masterplan ook blijkt vele bezoekers per jaar trekt. De inzet is erop gericht dit te behouden, en versterken waar dat kan.
Vanuit de ondernemers/betrokkenen in toerisme in gemeente Rheden is er vooral behoefte aan actie: samen aan de slag met mooie projecten en de promotie van het gebied. De uitvoeringsagenda geeft hier invulling aan. Het afgelopen jaar is er door de stichting Recreatie en Toerisme uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda, is er een evaluatie geweest van het eerste jaar en zal indien nodig de uitvoeringsagenda worden bijgesteld. Als één van de partners zullen we ons als gemeente blijven inzetten om daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de uitvoeringsagenda.

In  april 2016 is de  Startnotitie Circulaire Economie vastgesteld waarin wordt beschreven hoe de gemeente Rheden wil komen tot ‘Circulair beleid’. In 2017, met een uitloop naar 2018, is door middel korte termijn projecten gekeken naar mogelijkheden voor de gemeente om invulling te geven aan de Circulaire Economie. In 2018 zal gekeken worden naar invulling van het lange termijn beleid om een bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling om in 2050 100% circulair te zijn. 

Eind juni 2016 is de beleidsnota ‘De Rhedense klimaataanpak 2016-2020’ vastgesteld. In 2017 is hiervoor een programmaorganisatie ingericht en is de uitvoering gestart van het naast de beleidsnota tevens vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Een belangrijke opgave vanuit het nieuwe klimaatbeleid is het creëren van mede-eigenaarschap in de samenleving voor de klimaatdoelen. In het programma zijn diverse projecten opgenomen die als doel hebben inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners te betrekken in het klimaatbeleid en initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren. In 2018 wordt de uitvoering van het programma voortgezet om einde van het jaar de eerste fase (2016-2018) te evalueren en het programma te toetsen aan de gestelde doelen. Voor 2019 en 2020 kan indien gewenst het programma aangepast en/of aangescherpt worden.

De nieuwe beheerplannen voor de buitenruimte over de komende programmaperiode zijn vastgesteld conform een op risico gebaseerde asset management methode. Asset management is een systematische aanpak om de optimale waarde uit de assets te halen over de gehele levenscyclus: Wat is er echt nodig om aan de doelstellingen te voldoen? Voor bestaande objecten betekent dit bijvoorbeeld dat precies die hoeveelheid onderhoud wordt uitgevoerd waarmee de functionaliteit net geleverd kan worden, waarbij we rekening houden met de belangen van onze burgers en andere belanghebbenden. In asset managent zoeken we naar de beste (set van) maatregel(en) voor de buitenruimte tegen minimale kosten. In 2018 zullen we gaan werken conform de nieuwe beheerplannen.

Het Gemeentelijk vastgoed is onderverdeel in 4 categorieën. Op basis hiervan is, voor het vastgoed dat de gemeente wenst te behouden, een meerjaren beheerplan (SBO-gebouwen) vastgesteld in 2016. Als uitgangspunt in dit beheerplan zijn voor een viertal gebouwen, waaronder het gemeentehuis, alleen de wettelijk noodzakelijk en correctieve onderhoudsactiviteiten opgenomen. Dit omdat deze vier panden in aanmerking komen voor renovatie. In de VJN 2017 is al een doorkijk gegeven wat dit (financieel) zou betekenen voor het gemeentehuis. In 2018 zullen we hier verder op in spelen door de exploitatie van deze panden in beeld te brengen en te vergelijken met de exploitatie na mogelijke renovatie. Ook de doorontwikkeling van de organisatie zal mogelijk een vastgoedvraagstuk met zich mee brengen welke in 2018 nader uitgewerkt zal worden.
Brengflex:
In de provinciale OV-visie wordt toegewerkt naar op maat gesneden vervoer. Dit betekent dat alleen grote stromen reizigers in de toekomst nog worden gefaciliteerd door lijnbussen, terwijl dat kleinere vervoerstromen bediend worden met alternatieven (Brengflex)die beter passen bij de individuele reizigersbehoeften. Voor Velp bestaan beide systemen al sinds de pilot in 2016 naast elkaar. In Rheden is, door het wegvallen van lijn 29 op de zaterdag, bereikt dat op 1 september 2017 ook de inwoners van de kern Rheden van Brengflex gebruik kunnen maken. Men kan van halte naar halte reizen binnen het gebied met de plaatsen Arnhem, Rozendaal, Velp en Rheden. Brengflex rijdt met comfortabele kleine busjes of personenauto’s de gehele week dus ook de zondag.