Bestuur:

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast heeft mevrouw Van Wingerden-Boers te kennen gegeven haar functie als burgemeester neer te zullen leggen per 1 januari 2018. Er is inmiddels een procedure opgestart voor een nieuwe burgemeester. De verwachting is dat een nieuwe burgemeester in januari 2018 zal worden geïnstalleerd.

Het zittende college verzorgt een overdracht naar het nieuwe college van B&W in de vorm van een overdrachtsdocument. Het overdrachtsdocument vormt daarnaast een waardevolle informatiebron voor zowel het formatieproces als de daarop volgende coalitieonderhandelingen. Het overdrachtsdocument ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) gereed is.

Er wordt een inwerkprogramma opgesteld voor het nieuwe college en de nieuwe raad.

Na vaststelling van het coalitieakkoord wordt het Beleidsplan 2018-2022 geschreven.

Veiligheid:
Naar aanleiding van de landelijke visitatie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden in maart 2016 heeft de coördinerend gemeentesecretaris de opdracht gekregen om bevolkingszorg nader uit te werken. Samen met de gemeentesecretarissen en AOV’er (ambtenaren openbare orde en veiligheid) is een visie opgesteld. De in de visie benoemde belangrijke elementen worden in 2018 verder uitgewerkt.

Rheden streeft naar evenwichtig en een divers geheel aan culturele, sportieve, recreatieve en toeristische en veilige evenementen, waarvan de Posbankloop, IJsselfeest, Schaapscheerdersfeest voorbeelden zijn. In januari 2017 is de beleidsnota evenementenbeleid vastgesteld, waar dit in meegenomen is. In 2018 worden de beleidsnota en beleidsregels verder geïmplementeerd.
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Vele gemeenten in Nederland (o.a. Utrecht, Oss, Tilburg, Schiedam, Helmond, Den Haag, Maastricht, Langedijk) maar ook bedrijven en onderwijsinstellingen (Van Hall/Larenstein) omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De wereldwijde doelen zijn voor alle landen relevant, maar vooral op lokaal niveau toepasbaar en richtinggevend. Doelen zijn bijvoorbeeld: veilige steden en dorpen, bevorderen kwaliteit onderwijs, vergroten duurzame energie, goede gezondheid en welzijn, het tegengaan van voedselverspilling, fatsoenlijk werk voor iedereen, etcetera. Het zijn ambitieuze doelen waarbij de gezamenlijke inzet is vereist van zowel centrale als decentrale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Het college van B&W denkt dat deze zogeheten ‘Global Goals’ ook voor de gemeente Rheden van toegevoegde waarde zijn en gaat de toepasbaarheid ervan onderzoeken.