Streefwaarden

  1. Het faciliteren, stimuleren en daar waar nodig het scheppen van (planologische) kaders voor het realiseren van de gewenste resultaten uit de programma's en wensen en/of initiatieven uit de samenleving.

Prestaties

  1. Het continueren van de interactieve ontwikkeling en uitvoeren van structuurvisies voor de stedelijke kernen en het landelijk gebied. Met name zal aan de structuurvisie voor de kern Dieren worden gewerkt. Dit is het laatste dorp in onze gemeente waarvoor nog een structuurvisie moet worden opgesteld.
  2. Voor het landelijk gebied zal de structuurvisie in de vorm van een omgevingsvisie (vooruitlopend op de Omgevingswet) worden opgesteld.
  3. Het begeleiden van ruimtelijke initiatieven, (gebiedsontwikkelings)processen en realiseren van projecten gebiedsontwikkeling waarbij sprake is van een gemeentelijk belang. De voortgang wordt twee keer per jaar gerapporteerd aan de gemeenteraad.
  4. Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt een Kaderstellende startnotitie implementatie Omgevingswet (betreft het gehele proces van de implementatie van de Omgevingswet) opgesteld.
  5. Opschonen verordeningen, bepalen welke elementen opgaan in het Omgevingsplan, opstellen nieuwe deelverordeningen.
  6. In kaart brengen verwachte gevolgen van Omgevingswet op de organisatie (bijv. minder vergunningen, meer accent op toezicht en handhaving, etc.).
  7. Uitvoeren pilot Omgevingsplan.
  8. Het proces tot versoepeling en vereenvoudiging van de begeleiding van ruimtelijk initiatief in kader van planologische inpassing en omgevingsvergunningverlening worden afgestemd op de Omgevingswet, waarbij de klant in een zo vroeg mogelijk stadium een snel, eenduidig en integraal advies krijgt.
  9. De actualisatiebestemmingsplannen van Dieren Woongebieden Noord en Zuid, Spankeren en Velp Centrumgebied zullen in 2018 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Daarnaast wordt in 2018 gewerkt aan Rheden Centrumgebied, Rheden Haveland en het Landelijk gebied.