Streefwaarden

In de woonvisie 2014-2020 zijn onder andere de volgende streefwaarden geformuleerd:

  1. Het gelijk houden van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Rheden.
  2. Extra aanbod creëren in het huursegment met een huurprijs tussen € 710,- en - € 900,-.
  3. Sturen op een nieuwbouwproductie van plusminus 80 woningen per jaar.
  4. Bij nieuwbouw het accent op grondgebonden woningen.

Bij deze streefwaarden moet aangetekend worden dat het bereiken van deze streefwaarden meerdere jaren vergt (einddatum 2020), dan wel afhankelijk is van keuzes van marktpartijen.

Prestaties

  1. Het uitvoeren van de actiepunten van de vastgestelde woonvisie 2014-2020. De actiepunten hebben betrekking op de in de nieuwe woonvisie geformuleerde speerpunten betaalbaarheid, aantrekkelijke woonmilieus, bouwen voor de behoefte en toekomstbestendig wonen.
  2. De woonvisie is richtinggevend bij de afweging of en aan welke nieuwe woningbouwplannen wij willen meewerken. Aangezien de woningmarkt zich niet beperkt tot de grenzen van onze gemeente, investeren wij al in een vroeg stadium in de afstemming met andere regiogemeenten.
  3. Het uitvoeren van de vastgestelde prestatieafspraken met woningbouwcorporaties Vivare en Sprengenland Wonen.
  4. De fasegewijze uitvoering van herstructureringsopgaven.