Streefwaarden

  1. Behouden en verbeteren van een duurzame (verkeersveilige) woon- en leefomgeving.

Prestaties

  1. Wij blijven ons sterk maken voor een duurzame (verkeers)veilige woon- en leefomgeving, onder andere door het verder aanleggen van 30km-zones binnen de bebouwde kom en 60km-zones erbuiten. Bij de voorbereiding maken we zoveel als mogelijk gebruik van coproduceren waarbij de samenwerking met onze inwoners voorop staat. Bij de uitvoering kiezen wij voor een integrale benadering door zo veel mogelijk mee te liften op andere projecten in de openbare ruimte. In 2018 worden de 30km zones Dieren Noord-Oost en de Steeg Zuid gerealiseerd. Het integrale project Dieren Oranjebuurt zal worden opgestart waardoor in deze wijk ook een 30km zone zal ontstaan.
  2. In samenwerking met de andere (spoor)gemeenten en overheden de toename van het goederenvervoer, het vervoer van gevaarlijke stoffen en de wettelijke naleving hiervan over de IJssellijn te voorkomen en/of te monitoren
  3. De veiligheid op het spoor zal worden verbeterd doordat ProRail in 2018 gaat starten met het Verbeterplan Overwegen. Als gemeente nemen we zitting in de projectgroep. Uiteindelijk gaat het om de verbetering van 7 overwegen en het aanleggen van een fietstunnel in de Lentse Steeg.
  4. In 2018 zal Traverse Dieren, m.u.v. de ondertunneling spoor nabij kanaal, door de provincie Gelderland en de stationsomgeving door de gemeente Rheden worden opgeleverd.  
  5. Verduurzamen van de mobiliteit bijvoorbeeld door vermeerderen oplaadpunten (auto en fiets), stimuleren van flexibel openbaar vervoer en betere fietsverbindingen. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende oplaadmogelijkheden voor de fiets aanwezig zijn. Voor de auto zijn er wensen om naast de losse aanvragen om strategische oplaadpunten in de dorpskernen aan te leggen. In 2018 kan de gemeente Rheden meeliften met een nieuwe provinciale concessie waarbij de kosten voor de gemeente komen op ca. € 500,- per paal. In 2018 zal een voorstel gemaakt worden waar strategische oplaadpunten gewenst zijn.
  6. Kwaliteitsverbeteringsprogramma haltevoorzieningen vastnet buslijn 43 Apeldoorn-Arnhem: Buslijn 43 maakt onderdeel uit van het snel, stabiel en betrouwbaar vastnet zoals beschreven in de OV visie van de provincie Gelderland. Om het gebruik van busvervoer te blijven stimuleren wordt er met behulp van 90% provinciale bijdrage een kwaliteitsverbetering doorgevoerd van de haltes op het vastnet binnen onze gemeente. De gemeente heeft daarnaast de taak om een transitie te maken van reizigers uit het doelgroepenvervoer naar het reguliere openbaar vervoer. De kwaliteitsslag houdt onder andere in: nieuwe abri’s, het toevoegen van fietsparkeerplaatsen, al dan niet overdekt en de reizigers voorzien van actuele reizigersinformatie. Door voorwaarden uit de provinciale beschikking zullen de verbeteringen nog dit jaar worden doorgevoerd.
  7. Het grondgebied van de gemeente heeft een goed netwerk voor de fietser. In 2018 zal, mits goedkeuring wordt verkregen van de Raad, gestart worden met de realisatie van de snelfietsroute Arnhem/Dieren. Daarnaast zal zowel het verharden van het fietspad Schapenbergweg te Dieren als de aanleg van de fietsvoorzieningen Havikerwaard de Steeg worden opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomst Motie 'Schooljeugd veilig op het fietspad' en het eventueel beschikbaar stellen van middelen zal er een verlichting worden aangelegd op de fietsverbinding Doesburg-Het Rhedens te Dieren.