Streefwaarden

  1. Streven naar klimaatbestendig inrichten van onze dorpen en ons landelijk gebied (o.a. voorkomen van wateroverlast als gevolg van korte hevige buien) met behoud en daar waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten. In de beheerplannen voor de openbare ruimte periode 2018 - 2022 worden maatregelen opgenomen om de ernstige wateroverlast situaties op te lossen. Het onderdeel hittestress in de stedelijke omgeving zal ook een plek krijgen in deze plannen echter het inspelen hierop gaat samen met de uitvoering van de ruimtelijke projecten en/of de renovatie projecten waardoor de uitvoering langer zal doorlopen dan 2022.

Prestaties

  1. In het beheerplan openbare ruimte zullen de maatregelen onderling worden afgestemd zodat maximaal rekening wordt gehouden met enerzijds het onderhoud en de daaruit voortkomende projecten en anderzijds o.a. de onderdelen klimaatverandering, duurzaamheid, maatregelen voorkomend uit de visie WWZ en circulaire economie. In 2018 zullen de projecten Middellaan/Zuiderparallelweg worden uitgevoerd.
  2. Het opheffen van de wateroverlast situatie Middellaan in Velp door de combinatie van projecten Zuiderparallelweg, Nordlaan, Daalhuizerweg en de Arnhemsestraatweg.
  3. Het opheffen van de wateroverlast in het noordelijke deel van de Lentsesteeg in Rheden.
  4. Het uitvoeren van het burgerinitiatief "herinrichting Admiraal Helfrichlaan" waardoor de overlast zal verminderen en de inrichting dusdanig wordt uitgevoerd dat het klimaatbestendiger is.
  5. Het samen met een groep bewoners uit Dieren Zuid (laten) uitvoeren van een onderzoek om de aantrekkelijkheid en de beleefbaarheid van de Veerstoep Dieren te vergroten en een aantal daadwerkelijke maatregelen uit te voeren in combinatie met/aansluitend op het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat.