Streefwaarden

  1. Het uitvoeren van de vastgestelde  agenda 2018 van de Erfgoednota.
  2. Behouden, ontwikkelen en uitdragen van de historische kwaliteiten van de gemeente; hiermee wordt  gedoeld op de beschermde monumenten en andere beeldbepalende panden, het cultuurlandschap, de archeologische resten en het immateriële erfgoed.

Prestaties

  1. Uitvoeren van de acties die voor 2018 op de Uitvoeringsagenda staan.
  2. In de drie beschermde dorpsgezichten wordt samen met inwoners een ruimtelijk

kwaliteitsplan gemaakt. Daarin wordt vastgelegd welke (duurzaamheids-)maatregelen individueel dan wel collectief kunnen worden toegepast en op welke wijze de instandhouding van de historische waarden van de gebieden het beste bewaard kunnen blijven.

3.   De kaart met landschapselementen wordt gebiedsdekkend opgeleverd.
4.   Het erfgoedplan zal worden geactualiseerd en doorontwikkeld tot een volwaardige- digitaal ontsloten- gebiedsatlas.
5.   Faciliteren broedplaatsen en burgerinitiatieven waar dit vanuit erfgoed mogelijk is.We gaan erfgoedcomplimenten uitdelen aan mensen die iets moois voor ons erfgoed hebben gedaan.

6.   Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet worden de Welstandscommissie en Commissie Cultuurhistorie tot één Commissie Ruimtelijke Kwaliteit samengevoegd.

7.   Stimuleren van monumenteneigenaren tot goed onderhoud.Wij blijven bijvoorbeeld zoeken naar een goede invulling voor Huis Laag-Soeren.

8.   Implementatie Erfgoedwet.
9.   Samen met de andere Gelders Arcadië-gemeenten en provincie Gelderland werken aan erfgoed in relatie tot kunst en cultuur, sociale projecten en toeristisch-recreatieve producten.

10. Uitvoeren van het actieprogramma Landgoederen.