Streefwaarden

 1. Het beheer van de openbare ruimte uitvoeren conform de kwaliteitseisen opgenomen in de kadernota en uitgewerkt in de verschillend beheersplannen op basis van assetmanagement
 2. Het samen met de bewoners zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte waarbij we streven naar een uitbreiding van zowel groenadoptie (stand medio 2017: 250 stuks), afvalbakken (stand medio 2017: 130 stuks) als plantsoenbanken (stand medio 2017: 10 stuks) in 2018.
 3. Door gebruik te maken van de werkwijze "Ik Buurt Mee!" meer participatie tot stand brengen.
 4. Het reduceren van de rioolkosten met 13% in 2020 t.o.v. de prognose van de kostenontwikkeling, zoals in 2010 werd gehanteerd, samen met de waterketenpartners Rijn6 en Olburgen.

Prestaties

 1. De communicatie middelen van “Ik Buurt mee” worden maximaal (elke bijeenkomst met inwoners) benut, om de inwoners te informeren naar de mogelijkheden van beheer in de openbare ruimte
 2. Vanuit het gebiedsgerichtwerken en gastheerschap wordt samen met onze inwoners en partners invulling gegeven aan een veilige en prettige woon en leefomgeving.
 3. Elk project dat de komende 2 jaar gaat starten op de website ikbuurtmee.nl te zetten, zodat inzichtelijk is wat er in de buurt gaat gebeuren
 4. Bij elke bijeenkomst vanuit de werkwijze "ik buurt mee!"geven wij de inwoners mee hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de openbare ruimte.
 5. Conform de kadernota Openbare Ruimte wordt het beheer en onderhoud aan riolering, wegen, groen en spelen uitgevoerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat zowel de planning als de verantwoording van de uitvoering van ons beheer en onderhoud.
 6. Met het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) zetten wij in op een effectief en efficiënt onderhoud, door zaken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen op het gebied van groen, wegen, riolering, trottoir, fietspaden, banken, speelvoorzieningen en dergelijke.
 7. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt de beeldkwaliteit en duurzaamheid zoveel als mogelijk centraal geplaatst zonder daarbij de bruikbaarheid en belangen van gebruikers uit het oog te verliezen. Bij (her)inrichtingen van de openbare ruimte inzetten op (her)gebruik van duurzame materialen en rekening houden met het veranderen van het klimaat. Inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor de openbare ruimte. Op basis hiervan komen tot integrale oplossingen, waarbij sociale, ruimtelijke en economische aspecten vroegtijdig op elkaar worden afgestemd.
 8. Uitbreiding groenadoptie naar 260 stuks, afvalbakken 150 stuks en plantsoenbanken 20 stuks.