Streefwaarden

 1. Samen met vele partijen uit de samenleving werken aan het realiseren van de (integrale) klimaatdoelen zoals beschreven in het 2016 vastgestelde klimaatbeleid.
 2. Wij willen de komende jaren de inzameling van grondstoffen verbeteren en gaan kijken op welke wijze de inzameling in de toekomst moet worden ingericht. Hierbij hechten wij aan een door de inwoners gedragen methode van inzameling. Ambitie is om te komen tot 75% afvalscheiding in 2020. Het introduceren van nieuwe business modellen om vorm te geven aan de circulaire economie. Hierbij wordt ook de inzet van menselijke  'waarde' meegenomen.

Prestaties

 1. Uitvoeren van de acties die voor 2018 op de Uitvoeringsagenda klimaat, waaronder:
 • Uitvoeren projecten (samen met inwoners en Vivare) ter verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, waaronder onderzoek naar gasloze wijk.
 • Verduurzaming eigen gemeentelijk vastgoed.
 • Stimuleren lokale opwekking duurzame energie door projecten met o.a. zonne-energie en energie uit water.
 • Onderzoek effecten en uitvoeren pilotprojecten in het kader van adaptatie aan klimaatverandering, o.a. ook in de regionale afvalwaterketen.
 • Stimuleren en uitbreiden mogelijkheden elektrisch opladen op strategische plaatsen.
 • Nauwe samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven om bijdrage te leveren in verduurzaming leefomgeving.
 • Verder uitbouwen van de communicatiecampagne.
 1. In enkele wijken een traject met inwoners te doorlopen waarin zij kunnen aangeven wat de wijk nodig heeft om tot een verdergaande afvalscheiding te komen en de reststoffen te verminderen
 2. Inwoners expliciet uit te nodigen om met initiatieven te komen om de hoeveelheid reststoffen te verminderen.
 3. Het samen met de aannemer uitvoeren van het plan van aanpak welke onderdeel heeft uitgemaakt van de aanbesteding voor de inzameling van huisvuil/grondstoffen in 2017.
 4. Wij zien de verbetering van de inzameling van grondstoffen c.q. het grondstoffenbeheer als onderdeel van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Wij blijven op zoek gaan naar, en stimuleren relevante partijen om de circulaire economie binnen de gemeente Rheden vorm te geven.
 5. Ondersteunen van circulaire concepten, o.a. door deelname aan een proef met wasbare luiers               volgens het lease-concept en het bevorderen van circulaire aspecten bij Het Zandkasteel in Dieren.