Streefwaarden

 1. Het aantal verwijzingen naar generalistische basis GGZ Jeugd blijft in 2018 tenminste gelijk  t.o.v. 2016. Het aantal verwijzingen naar specialistische basis GGZ jeugd daalt met 20% t.o.v. 2016.
 2. Inwoners met verward gedrag krijgen de juiste ondersteuning. (Zie ook programma 3 Bestuur en Veiligheid).
 3. In 2018 hebben wij alle statushouders gezien en, waar gewenst, ondersteuning geboden.
 4. Inwoners met (beginnende) schulden weten waar zij passende ondersteuning kunnen krijgen.
 5. Minimaal 50 kwetsbare jongeren zijn (preventief) in beeld en hebben toegang tot passende      
  ondersteuning. Wij zien het bereikte resultaat in 2018 als nulmeting voor de begroting 2019 e.v.

Prestaties

 1. Het project Specialistische Ondersteuning Huisartsen (SOH) jeugd GGZ zetten we in 2018 door. Eind 2018 evalueren we middels onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) de resultaten van de inzet.
 2. Wij ontwikkelen in samenwerking met VGGM, politie en betrokken zorgorganisaties een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. (Zie ook programma 3 Bestuur en Veiligheid).
 3. Wij ontwikkelen in samenwerking met Vluchtelingenwerk, de GGD en andere betrokken partners een aanpak gezondheidsbevordering van statushouders met ondermeer aandacht voor zwemles, voorlichting en zorg.
 4. Een consulent schulddienstverlening, met extra aandacht voor preventie maakt deel uit van de Sociaal Gebiedsteams.
 5. Wij ontwikkelen een integrale aanpak, gericht op de ondersteuning van kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid.