Wettelijke bepalingen

Gemeenten zijn beperkt in de belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Naast belastingen heft de gemeente rechten (leges) voor individuele diensten aan haar burgers. De tarieven van deze rechten dienen zo te worden gesteld dat de opbrengsten de kosten niet te boven gaan. De opbrengsten hebben een directe relatie met de kosten voor de dienstverlening (gebonden heffingen) en zijn daarmee maximaal 100% kostendekkend. Hierbij worden de direct en indirect toe te rekenen kosten en baten aan de prestatie (activiteit) toegerekend en vervolgens op grond van de geraamde aantallen ‘omgeslagen’ in een tarief, waarbij vervolgens een maximaal kostendekkend tarief ontstaat. Het gaat hierbij om rechten als afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, rioolheffing, bouwleges en begraafrechten.

Ten aanzien van de secretarieleges wordt 100% kostendekkendheid nagestreefd, echter wordt er vanuit de rijkswetgeving een maximering van tarieven opgelegd voor bepaalde producten (paspoorten, rijbewijzen) waardoor de kostendekkendheid aan verandering onderhevig is. Samenvattend:

Uitgangspunten tarievenbeleid lokale heffingen

100 % kostendekkend tarief

Jaarlijkse stijging op basis van inflatiepercentage

Andere uitgangspunten

Onroerendezaakbelastingen

X

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

X

Rioolheffing (en rioolaansluitrecht)

X

Bouwleges

X

Parkeerbelastingen

X

Hondenbelasting

X

Toeristenbelasting

X

Forensenbelasting

X

Secretarieleges

X

Lijkbezorgings

X