Geraamde opbrengsten uit lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale heffingen voor 2018 en de vergelijking met 2017.

Overzicht lokale heffingen

Opbrengsten lokale belastingen, heffingen en retributies (x € 1.000)

Netto

Netto

Kwijtschelding

Bruto

2017

Mutatie

2018

2018

Onroerende zaakbelastingen

  8004

112

8116

6

8122

Afvalstoffenheffing

2956

150

3106

190

3296

Reinigingsrechten

66

3

69

-

69

Rioolheffing

        4199

-72

4127

180

4307

Bouwleges

600

-

600

-

600

Parkeerbelastingen

138

-15

123

-

123

Hondenbelasting

206

3

209

15

224

Toeristenbelastingen

            140

2

142

-

142

Secretarieleges

495

-

495

-

495

Begraafrechten

501

-

501

3

504

Forensenbelasting

48

-

48

-

48

Marktgelden

19

-

19

-

19

Overige heffingen

47

-

47

-

47

Totaal

17.419

183

17.602

394

17.996

*) Opbrengsten op basis van primitieve begroting 2017