Ontwikkeling lokale lastendruk

Door de provincie Gelderland vindt jaarlijks een onderzoek plaats naar de ontwikkelingen van de lokale lasten per individuele gemeente en wordt de lokale lastendruk van de gemeenten onderling vergeleken.
In onderstaand overzicht ziet u een vergelijking van de totale belastingdruk per inwoner en per belastingsoort voor diverse gemeenten in de regio over de jaren 2016 en 2017. Tevens is de belastingdruk afgezet tegen het provinciaal gemiddelde.
Zowel voor de OZB als voor de afvalstoffenheffing is er sprake van een lagere belastingdruk per inwoner dan het provinciaal gemiddelde. Alleen ten aanzien van de rioolheffing komen wij boven het provinciaal gemiddelde uit. De totale belastingdruk per inwoner is al meerdere jaren op rij lager dan het provinciale gemiddelde.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belastingdruk per inwoner en de vergelijking met andere gemeenten en de provincie.

OZB

Afvalstoffen-heffing

Rioolheffing

Totale belastingdruk

Prognose 2018

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Provinciaal gemiddelde

229

235

78

79

93

94

400

408

Gemeente

Arnhem

334

336

98

98

104

103

536

537

Rozendaal

242

245

93

94

92

95

427

434

Renkum

207

199

109

102

105

107

421

408

Bronckhorst

192

196

85

83

114

118

391

397

Doetinchem

198

200

104

101

94

96

396

397

Lingewaard

231

236

66

62

99

99

396

397

Zevenaar

228

241

54

54

91

94

373

389

Duiven

219

222

85

84

76

81

380

387

Brummen

167

172

80

80

137

130

384

382

Doesburg

170

173

98

114

92

93

360

380

Rheden

182

184

68

73

99

100

349

357

362

Zutphen

177

178

95

89

83

85

355

352

Westervoort

159

162

93

83

97

94

349

339

Overbetuwe

143

146

79

80

68

51

290

277

Bron: Provincie Gelderland, afdeling KOB/IBT https://ftgelderland.databank.nl d.d. 7 juli 2017

Het uitgangspunt uit het coalitieakkoord is dat de lastendruk voor de inwoners met maximaal het inflatiepercentage mag stijgen. Daarnaast streven we naar kostendekkende heffingen. Om aan de doelstelling van de belastingdruk te kunnen voldoen is ervoor gekozen om de afvalstoffenheffing niet geheel kostendekkend te laten zijn, zodat de stijging van de lastendruk wordt beperkt tot het in de voorjaarsnota 2017 overeengekomen percentage van 1,4 %.