Weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (optelling van de maximale gevolgen per risico) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De onderstaande overzichten tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage

Bedrag

50%

€ 1.525.011

55%

€ 1.618.174

60%

€ 1.714.913

65%

€ 1.816.737

70%

€ 1.926.604

75%

€ 2.051.071

80%

€ 2.193.934

85%

€ 2.363.504

90%

€ 2.578.372

95%

€ 2.904.312

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is, dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van            € 2.578.372 (benodigde weerstandscapaciteit). Uit cijfers van de voorgaande simulatie (jaarrekening 2016) blijkt een benodigde weerstandscapaciteit van € 7.656.131. De nu berekende benodigde weerstandscapaciteit is zodoende afgenomen met € 5.077.759

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Rheden bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Dekkingen

Omvang

Risicoreserve (JR 2016)

€ 5.788.390

Toevoeging aan risicoreserve (bij JR 2016)

€ 1.867.741

Incidentele begrotingsruimte (2018)

€ 50.000

Onbenutte belastingcapaciteit*

€ 160.000

Totale weerstandscapaciteit

€ 7.886.131

Onbenutte belastingcapaciteit*
De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen te verhogen. Het gaat hierbij om de OZB, riool- en afvalstoffenheffing.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Relatie

Benodigde weerstandscapaciteit: resultaat van simulatie van de gekwantificeerde risico's.

Beschikbare Weerstandscapaciteit: 1) Risicoreserve (deel algemene reserve), 2) Incidentele begrotingsruimte en 3) Post onvoorzien.

(Nieuw) weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

€ 7.866.131

Ratio weerstandsvermogen =

delen door:

delen door:

= 3,05

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.578.372

De ratio is gestegen ten opzichte van de ratio bij de jaarrekening 2016, dat na de storting naar de risicoreserve 1,00 bedraagt. Deze stijging van de ratio komt hoofdzakelijk door een daling van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit.

De onderstaande normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Figuur 4: Weerstand velden

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

Uitstekend

B

1.4-2.0

Ruim voldoende

C

1.0-1.4

Voldoende

D

0.8-1.0

Matig

E

0.6-0.8

Onvoldoende

F

<0.6

Ruim onvoldoende

De ratio van de gemeente Rheden valt in klasse A. Dit duidt erop dat het weerstandsvermogen om exploitatierisico’s af te dekken als uitstekend wordt beschouwd. Als uit de berekening blijkt dat het weerstandsvermogen in een andere klasse dan C komt te vallen zal er conform beleid een onttrekking aan of storting in de Algemene Reserve plaatsvinden. Omdat de ratio nu in de klasse A valt is er voorgesteld om de risicoreserve te verlagen met € 5.237.809. Hierdoor komt de ratio op 1,2 te staan en valt deze weer binnen klasse C, voldoende.