Kengetallen

Op basis van aanpassing van artikel 11, lid 3 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten worden met ingang van 17 juli 2015 diverse kengetallen opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Deze kengetallen zijn hieronder opgenomen en waar nodig toegelicht. Deze kengetallen staan ook in paragraaf 4.4. opgenomen inclusief de door de provincie gehanteerde normeringen.

Kengetallen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Netto schuldquote

50%

59%

64%

65%

66%

64%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

52%

61%

66%

67%

67%

65%

Solvabiliteitsratio

40%

33%

29%

28%

27%

28%

Structurele exploitatieruimte

-0,50%

1,59%

-0.58%

-1.14%

-0,67%

0.18%

Grondexploitatie

3,3%

1,4%

0,67%

Belastingcapaciteit

89,83%

84,69%

86,01%