Groen en spelen

Groen en spelen

Kerncijfers

Openbaar groen

150 ha

Bomen (in de openbare ruimte)

16.765 st

Speelplaatsen

90 st

Speeltoestellen

362 st

Kaders:
De gemeenteraad heeft in maart 2013 de Kadernota Openbare Ruimte vastgesteld. Op basis van de kadernota maakt de gemeenteraad een onderbouwde keuze voor integraal beleid en beheer van de openbare ruimte. De gemeenteraad legt hiermee het beleid, de kwaliteit en bijbehorende budgetten vast. De kadernota vormt de basis om het beleid uit te werken tot concreet beheer in het  gemeentelijk beheerplan Groen/Spelen (voorheen SBO-groen) Het beheerplan Groen/Spelen 2018 t/m 2021  heeft het college eind 2017/begin 2018 vastgesteld.

Uit te voeren in 2018:

  • Uitvoering geven aan de integrale investeringsprojecten zoals aangeven bij riolering en water.
  • Op basis van inspecties en meerjaren-onderhoudsplanning wordt per jaar een jaarprogramma groen en spelen uitgevoerd.

Ontwikkelingen:
Het kwaliteitsniveau van het groen is vastgelegd in de kadernota Openbare Ruimte. Omdat groen gedurende een jaar sterk kwaliteitsgevoelig is, is bepaald hoe vaak per jaar een kwaliteitsmeting moet plaatsvinden. Op basis van deze metingen wordt sturing gegeven om het kwaliteitsniveau te houden op het niveau zoals afgesproken in de kadernota Openbare Ruimte. In 2017 is het beheerplan Groen en Spelen geactualiseerd in samenspraak met de overige beheerplannen.