Streefwaarden

Alle opdrachten die de raad vanuit zijn kaderstellende rol aan het college geeft en alle door de raad vast te stellen kaders voldoen aan de eisen van specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Door de inzet van het instrument startnotities wordt de Raad meer aan de voorkant van het beleidsproces betrokken.

Prestaties

Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zullen de huidige ontwikkelingen in het kader van de nieuwe bestuursstijl (o.a. werken met startnotities) worden voortgezet. Het is aan de nieuwe raad om hier verder invulling aan te geven.