Streefwaarden

Bij alle door de raad te nemen besluiten wordt afgewogen in hoeverre er ruimte is voor de samenleving om eigen invulling te kunnen geven aan de vast te stellen richtinggevende kaders. De lijn is dat in alle contacten met burgers, actief gezocht wordt naar participatie.

Prestaties

De kracht van de samenleving wordt erkend en benut. Beleid van de gemeente dient uitdrukkelijk ruimte te bieden voor eigen ruimte en invulling door inwoners dan wel zich te richten op overheidsparticipatie (inwoners nemen initiatief). Onder beleid wordt in dat verband niet ‘voorschrijvend beleid’ verstaan maar ‘richtinggevende kaders’. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat delen van de samenleving niet in staat zijn deze verantwoordelijkheid zelfstandig vorm te geven. Hiervoor zal passende ondersteuning geboden worden.