Rentemethodiek

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 worden de rentelasten toegerekend aan de taakvelden. Bij de toerekening van de rentelasten is de rente-omslag-methode voorgeschreven. Het totaal van de rentelasten wordt omgeslagen over het geheel van de investeringen.  Als rentelasten worden beschouwd:  

  • Voor de externe financiering: het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van overtollige middelen.
  • Voor de interne financiering: de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen.

Door toepassing van de rente-omslag-methode worden de rentelasten op basis van de stand van de investeringen toegerekend aan de taakvelden in de programmabegroting. De gedachte achter het toerekenen van bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is dat het voor de kostprijsberekening niet uitmaakt of hiervoor externe financiering is aangetrokken of dat dit uit eigen middelen gefinancierd is.

Voor 2018 bedraagt het voorgecalculeerde omslagpercentage 1.13 %.

Berekening omslag rente (Bedragen x € 1.000)

Externe rentelasten

720

Externe rentebaten

0

Totaal door te rekenen externe rente

720

minus:

Rente doorbrekend aan de grondexploitatie

17

Saldo door te rekenen rente

703

plus:

Rente over eigen vermogen per 1-1

491

Rente over voorzieningen

31

Saldo aan taakvelden toe te rekenen rente *)

1.225

Rente omslag (= toe te rekenen rente/waarde vaste activa per 1-1

1,13%

*) Inclusief taakveld Overhead