Communicatie

De organisatie ontwikkelt zich verder in het omgevingsbewust werken, zodat belangen van de samenleving, bestuur en medewerkers van meet af aan meegewogen worden. Keuzes moeten bij voorkeur rekenen op draagvlak vanuit de samenleving. De vakgroep Communicatie begeleidt medewerkers hierbij door te ondersteunen in de ontwikkeling van medewerkers naar ambtenaar 3.0.  Dit is de ambtenaar als verbindingspersoon tussen de verwachtingen vanuit de bestuurder en de organisatie enerzijds en die vanuit de samenleving anderzijds. Zij zijn het die namens de participerende en netwerkende overheid het contact met de samenleving invulling geven.

We versterken de relatie met de samenleving (inwoners, ondernemers, stakeholders, partners) en bouwen aan vertrouwen, met als doel tot betere samenwerking te komen.
In de communicatie zetten we in op participatie waar het kan en  meer dialoog, persoonlijk contact, frequenter contact, (het creëren van) netwerken, participatie en beter toegankelijk zijn voor onze omgeving.