Informatiemanagement & automatisering

In 2018 zal gewerkt worden aan de implementatie van het nieuwe informatiebeleidsplan dat eind 2017/begin 2018 aan de raad wordt voorgelegd.
Regionale samenwerking heeft veel gevolgen voor de informatievoorziening in Rheden. Er worden regionale projecten uitgevoerd op het gebied van telefonie, mobiele werkplekken en kantoorautomatisering.
In 2018 zullen we de in 2017 geïmplementeerd oplossing voor managementinformatie verder doorontwikkelen en daarbij aansluiten bij programma Samen meer Service.
De informatiebeveiliging en privacy zullen met de toenemende digitalisering van werkprocessen en dienstverlening steeds belangrijker worden. Speerpunten voor 2018 zijn:

  • Actualiseren van het informatiebeveiligingsbeleid en privacy beleid
  • Afronden van de in 2017 gestarte invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nieuwe Europese privacywetgeving)
  • Realisatie van verbetervoorstellen uit het in 2016 vastgestelde privacy handvest.
  • Het uitvoeren van verbetermaatregelen als gevolg van de nieuwe verantwoordingssystematiek  informatiebeveiliging (ENSIA)
  • Het continueren van de bewustwordingscampagne informatieveiligheid en uitvoeren van overige verbetermaatregelen op het gebied van informatieveiligheid.

Basisregistraties en Geo-informatie

Het implementeren van het stelsel van basisregistraties gaat onder het bestaande programma door om het wettelijke verplichte gebruik van basisregistraties in de organisatie te realiseren. Dit programma loopt nog minimaal t/m 2020. Dit heeft alles te maken met het feit, dat de wetgever invoeringsdata naar achteren bijstelt. Invoering is verplicht voor gemeenten als een onderdeel van het stelsel gereed wordt verklaard. Vanaf 2017 wordt hard gewerkt aan de zogenaamde stelselkoppelingen en het onderlinge berichtenverkeer, zodat de verschillende basisregistraties optimaal kunnen worden ingezet in de diverse gemeentelijke werkprocessen. Het resultaat is dat in de werkprocessen actuele en betrouwbare gegevens worden gebruikt, denk hierbij aan persoonsgegevens, adresgegevens, locatiegegevens, kadastrale gegevens, bedrijfsgegevens enzovoort.
De eerste fase van de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) is een feit en de BGT is landelijk beschikbaar. Per 1 juli 2017 geldt het verplicht gebruik van deze basisregistratie en treedt ook de verplichting tot terugmelding op deze basisregistratie in werking. Tot 2020 volgt nu fase 2 van de BGT (o.a. het verder actueel maken en het uniformeren van het gebruik van de BGT).
Vanaf het derde kwartaal van 2017 vindt de vernieuwing van de gemeentelijke viewer 2017 plaatst, die in 2018 wordt ingezet bij de gemeentelijke werkprocessen die gebruik maken van Geo-Informatie. Ook vanaf 2018 wordt een extra impuls gegeven aan het beschikbaar stellen van deze (geo) informatie d.m.v. zogenaamde web-apps aan de burger, bedrijfsleven en andere overheden (Open-Data).