Planning & Control

Doorontwikkeling P&C - cyclus
In het kader van de herijking van de P&C-cyclus hebben we, mede op uw advies, in deze begroting de formulering van de streefwaarden en de prestaties geconcretiseerd. Hierdoor kan achteraf beter worden gemeten of datgene wat we ons hebben voorgenomen ook daadwerkelijk is gerealiseerd. De andere verbetering is dat, ten tijde van de begrotingsbehandeling in uw raad, er ook een digitale begroting voor de inwoners beschikbaar zal zijn.

Voor 2018 willen we in samenwerking met de nieuwe raad ons gaan bezinnen op de verdere doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Daarbij kunnen we denken aan:

  • de inrichting van de P&C-cyclus (uit welke documenten bestaat deze en met welke frequentie gaan we de voortgang monitoren);
  • de programma-indeling in relatie tot de realisatie van de global goals;
  • de opbouw van een individueel programma;
  • de wijze van communicatie met de inwoners (zoals de doorontwikkeling van de digitale begroting).  

Dit alles met als doel uw raad (beter) te kunnen laten sturen op het realiseren van de doelen in relatie tot de inzet van de schaarse financiële middelen. Daarbij dient de in de P&C-documenten opgenomen informatie relevant te zijn voor deze sturing op hoofdlijnen. Het gevolg daarvan is dat de omvang van de documenten verder kan worden beperkt. Al deze verbeteringen zullen ertoe moeten leiden dat we teruggaan naar de essentie van planning en control en overbodige elementen zoveel als mogelijk weglaten.

Ontwikkeling van bedrijfsvoering
De wens van de klant is om vanuit Bedrijfsvoering beter aan te sluiten bij hun behoefte, hun leefwereld. Bedrijfsvoering wil daarbij eerder en meer projectmatig in contact komen met ontwikkelingen binnen de primaire processen. De ontwikkeling is om nog meer aan te sluiten bij de vragen in het primaire proces  en de bestuurlijke opgaven, en deze te vertalen  naar slimme werkwijzen en afspraken voor de organisatie.
Kortom: We geven vanuit  bedrijfsvoering mede vorm aan de veranderende verhouding tussen samenleving en gemeentelijke overheid. Bedrijfsvoering is daarmee niet alleen gericht op de interne dienstverlening, maar speelt ook een belangrijke faciliterende rol in het creëren van maatschappelijke toegevoegde waarde.
Dit betekent dat ook voor medewerkers van bedrijfsvoering nieuwe rollen worden toegevoegd. De rechtmatige en presterende overheid blijft bestaan, maar wordt aangevuld met een netwerkende en participerende rol.