De doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, dienen volgens het BBV tenminste aan de hand van de onderstaande beleidsindicatoren, verdeeld over taakvelden, te worden toegelicht.

Beleidsindicatoren

Taakveld 4. Onderwijs

17. Absoluut verzuim

18. Relatief verzuim

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

20. Niet sporters

20.a Niet sporters - 0-12 jaar

20.b Niet sporters - 13-19 jaar

20.c Niet sporters - 19-65 jaar

Taakveld 6. Sociaal Domein

21. Banen

22. Jongeren met een delict voor de rechter

23. Kinderen in uitkeringsgezin

24. Netto arbeidsparticipatie

25. Achterstandsleerlingen

26. Werkloze jongeren

27. Personen met een bijstandsuitkering

28. Lopende re-integratievoorzieningen

29. Jongeren met jeugdhulp

30. Jongeren met jeugdbescherming

31. Jongeren met jeugdreclassering

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

De indicatoren en hun waarden zijn opgenomen in de Bijlage 1.