Sociaal Domein

We investeren in het welzijn van mensen

Het sociaal domein kantelt. We verleggen gestaag de focus van wettelijke kaders naar het belang van het individu. In het meerjaren beleidskader ‘Meedoen’ stellen we de mens centraal en dus vroegen we inwoners en partners ons te helpen bij het formuleren van uitgangspunten voor de nodige investeringen. Dat is terug te zien in de programmabegroting. Resultaat: in deze programmabegroting sturen we naast onze wettelijke verantwoordelijkheden sterk op de noden en wensen van onze samenleving. Daar zijn we trots op.

Na twee jaar transformatie van het sociaal domein maakten we de een tussentijdse balans op. De conclusies uit de analyse van de voortgang stemt ons positief, maar vraagt ons ook de vinger aan de pols te houden van de voortgang van de transformatie. We blijven scherp in de gaten houden, dat onze gemeente zelf- en samenredzaamheid stimuleert en ondersteunt, de inzet van algemene voorzieningen groeit en dat we zoveel mogelijk blijven aansluiten bij de leefwereld van mensen.

Dit willen we bereiken in het sociaal domein:

 1. Inwoners houden de regie over hun leven.
 2. De vitaliteit van inwoners is verbeterd.
 3. Signalering en lichte hulpverlening voorkomen uitval.
 4. Minder eenzaamheid onder Rhedense inwoners.
 5. Voldoende en toegankelijke algemene voorzieningen.
 6. De zelfredzaamheid in onze dorpen is versterkt.
 7. Sociale, sportieve en culturele activiteiten zijn er voor iedereen.
 8. Passend werk en (arbeidsmatige) dagbesteding zijn beschikbaar.
 9. Vrijwilligerswerk en mantelzorg groeit niemand boven het hoofd.
 10. Sociale partners van de gemeente weten elkaar te vinden.
 11. De gemeente treedt op als partner.
 12. Regionale samenwerking vanuit lokaal perspectief.