Ruimtelijk Domein

Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving  

We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed toeven is. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. Net als in het sociaal domein geven we mensen veel ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Als initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisatie of ondernemingen niet binnen de bestaande kaders passen, kijken we samen of het mogelijk en wenselijk is de kaders aan te passen.

Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. De komst van de nieuwe Omgevingswet springt het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

Naast de Omgevingswet hangen investeringen in het ruimtelijk domein samen met het regionaal programma werklocaties, de economische beleidsnota, het Masterplan Toerisme, de Rhedense klimaataanpak, de nieuwe beheerplannen voor de buitenruimten, het gemeentelijk vastgoed en de provinciale visie op het openbaar vervoer.   

Dit willen we bereiken in het ruimtelijk domein:

  1. Toekomstgericht versterken en meer kansen benutten binnen de Rhedense Economie.
  2. Samen met inwoners, (vrijwilligers)-organisaties en bedrijven scheppen van de ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden om de beleidsdoelstellingen van de programma’s te realiseren.
  3. Een duurzaam woningbestand dat voldoet aan de vraag en bijdraagt aan het verbeteren van het woon –en vestigingsklimaat.
  4. Een veilige en bereikbare woon- en werkomgeving.
  5. Het vergroten van de kwaliteit van de bestaande kernen en het buitengebied.
  6. Het behouden, benutten en versterken van de mogelijkheden van het Rhedens (cultuur)Landschap.
  7. Het beschermen en in stand houden van ons rijke cultuurhistorische erfgoed en het koesteren van beeldbepalende gebouwen.
  8. Het beheren van de openbare ruimte, zodat deze maximaal bruikbaar is en op een logische wijze aansluit bij het landschap.
  9. Rheden heeft een gezonde, duurzame, schone en veilige leefomgeving.