Bestuur

We investeren in een excellent bestuur

Onderdeel van de begroting zijn investeringen in het gemeentebestuur. Het bestuur vervult een voorbeeldfunctie en dus blijven wij investeren in een effectief, efficiënt en maatschappelijk verantwoord bestuur. Wij zijn toegankelijk en herkenbaar en zien het als onze taak samenwerking met andere overheden, gemeenten, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijfsleven continu te versterken. Daarnaast stimuleren wij actief burgerschap en eigen verantwoordelijkheid. Dit vraagt een andere rol en ijzersterke communicatieve vaardigheden van ons. Meer faciliterend dan sturend. In verbinding staan met mensen en ruimte geven aan ideeën en initiatieven. Communicatie verschuift van informeren naar ontmoeten. We gaan meer luisteren dan zenden en gaan proactief in gesprek met mensen. We voeren de investering in de kwaliteit van onze communicatie en die van ambtenaren op.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (global goals)
Meerdere gemeenten in Nederland (o.a. Utrecht, Oss, Tilburg, Schiedam, Helmond, Den Haag, Maastricht, Langedijk) maar ook bedrijven en onderwijsinstellingen (Van Hall/Larenstein) omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De wereldwijde doelen zijn voor alle landen relevant, maar vooral op lokaal niveau toepasbaar en richtinggevend. Doelen zijn: veilige steden en dorpen, bevorderen kwaliteit onderwijs, vergroten duurzame energie, goede gezondheid en welzijn, het tegengaan van voedselverspilling, fatsoenlijk werk voor iedereen, et cetera. Het zijn ambitieuze doelen waarbij de gezamenlijke inzet is vereist van zowel centrale als decentrale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Het college van B&W wenst deze zogeheten ‘Global Goals’ ook voor de gemeente Rheden te omarmen.

Dit willen we bereiken:

  1. De voor besluitvorming benodigde informatie wordt tijdig aangeleverd.
  2. De kaderstellende rol van de raad wordt verder vorm gegeven.
  3. De controlerende rol van de raad wordt verder vormgegeven.
  4. De volks vertegenwoordigende rol van de raad wordt verder vormgegeven.
  5. Een nieuwe bestuursstijl wordt ontwikkeld, waarbij er aangesloten wordt op wensen, verwachtingen en initiatieven van inwoners.
  6. Beleid van de gemeente biedt ruimte voor eigen invulling door burgers of partners.
  7. Het uitgangspunt in het openbaar bestuur is ‘Openbaar, tenzij’.
  8. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voelen zich betrokken bij het werk van de gemeente, werken graag met ons samen en hebben vertrouwen in de samenwerking.
  9. We bevorderen (burger)participatie en inwonersinitiatieven.
  10. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vinden dat de gemeente Rheden hun uitstekend informeert over onderwerpen die voor hen relevant zijn. We hebben een online en offline communicatie-instrumentarium dat aansluit bij de informatiebehoeften van mensen in onze samenleving.