Veiligheid

We investeren in een veilige samenleving
Veiligheid is en blijft een eerste levensbehoefte. Ook in deze begroting investeren we nadrukkelijk in een veilige woon- en leefomgeving. We zitten in het lokale veiligheidsnetwerk en pakken hier samen problemen structureel aan. Met politie, Openbaar Ministerie, uitvoerende (zorg)organisaties, bureau Halt, scholen, Raad van Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis versterken we de fysieke en sociale veiligheid van onze samenleving. Ook bewoners, ondernemers en belangenorganisaties zitten in dit netwerk. Wij hebben als gemeente de regierol.

Dit willen we bereiken op het gebied van veiligheid:

  1. Er vindt gerichte communicatie plaats naar de inwoners over de problematiek en aanpak op het gebied van veiligheid.
  2. Door het activeren van inwoners op (veiligheids-)zaken is in 2020 de participatiegraad verbeterd naar 25%. Hierdoor gaat de sociale kwaliteit (kwaliteit van de sociale netwerken, de betrokkenheid van bewoners, de informele sociale controle) en de veiligheid in de woon- en leefomgeving tot 2020 naar een rapportcijfer van minimaal 7.5.
  3. Door de uitvoering van de aanpak problematische jeugdgroepen en de samenwerking met de ketenpartners komt het aantal meldingen jeugdoverlast niet boven de 150 meldingen. De onveiligheidsgevoelens van inwoners over groepen jeugd daalt naar 30%. We investeren in de individuele aanpak door onze zorgpartners te betrekken.
  4. In 2018 zijn de plannen met betrekking tot klimaatverandering verder ontwikkeld en geëvalueerd.
  5. In de aanpak van georganiseerde criminaliteit willen we zicht blijven houden op de ondermijning in onze gemeente en bestrijden we deze door een integrale aanpak, het vergroten van bewustwording en normbesef. Hierdoor willen we het vertrouwen in de overheid herstellen.
  6. Polarisatie en radicalisering binnen onze gemeente zo veel mogelijk terugdringen door te investeren in integratie en onze samenwerkingspartners toe te rusten op vroeg signalering en handelingsplan.