Perspectief

De meerjarenbegroting is gebaseerd op ons bestaande beleid, inclusief de besluiten van uw raad over de voorjaarsnota 2017.
In deze begroting schetsen wij naast de beleidsvoornemens ook het meerjarige financiële perspectief voor onze gemeente. De financiële begroting 2018 is hierbij gebaseerd op het door uw Raad vastgestelde beleid. In onderstaande tabellen wordt op hoofdlijnen de begrote resultaatontwikkeling getoond.

De berekening van de algemene uitkering voor de begroting en meerjarenraming is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Met ingang van de begroting 2017 beschouwen we de integratie uitkering sociaal domein tot de algemene middelen. Dit betekent dat indien er mee- of tegenvallers zijn in de integratie-uitkering deze ten goede komen aan of ten laste komen van de algemene middelen. Voor het overige blijft gelden, dat toevoegingen aan de algemene uitkering worden ingezet voor het beoogde doel indien wij dit vanuit onze beleidsdoelstelling noodzakelijk achten.

De voorliggende begroting sluit met een tekort van € 2.870.000. In de jaren 2019 - 2021 loopt dit tekort terug en ontstaat een overschot van € 6.000.

Bij de voorjaarsnota 2017 is bij de autonome ontwikkelingen reeds een toelichting gegeven over de toekomstige kosten voor het gemeentehuis. Deze zijn nog niet financieel vertaald in de meerjaren-begroting. Bij de beoordeling van het meerjarenperspectief, waarbij nu een overschot van € 106.000 wordt gepresenteerd, dient hier rekening mee te worden gehouden.