Incidentele baten en lasten

Overzicht geraamde incidentele lasten en baten 2018-2021

(Bedragen x € 1.000) Incidentele lasten en baten

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Incidentele lasten

1. Sociaal Domein

357

100

0

0

2. Ruimtelijk domein

710

500

300

0

3. Bestuur en veiligheid

30

92

0

0

4. Dienstverlening

0

0

0

0

5. Financiën

0

0

0

0

Overhead

763

200

0

0

Totaal incidentele lasten

1.860

892

300

0

Incidentele baten

1. Sociaal Domein

0

0

0

0

2. Ruimtelijk domein

0

0

0

0

3. Bestuur en veiligheid

0

0

0

0

4. Dienstverlening

0

0

0

0

5. Financiën

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

0

0

0

0

Saldo incidentele lasten en baten

1.860

892

300

0

Hieronder worden de incidentele lasten en baten > € 50.000 per programma toegelicht.

Programma 1. Sociaal Domein

Samenvattend ziet het overzicht voor programma 1 er als volgt uit:

(Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Mtuatie reserve Transformatieplan 3D's

243

0

0

0

VJN 2017/BI Naar overheidsparticipatie

100

100

0

0

Overige <= € 50.000

13

0

0

0

Totaal incidentele lasten / baten

356

100

0

0

In het transformatieplan sociaal domein is besloten tot het instellen van een reserve transformatie sociaal domein ten laste van de algemene reserve. Deze moet gedekt worden door besparing in de komende jaren. In 2018 wordt een storting in de algemene reserve geraamd vanwege een verwacht overschot. In de Voorjaarsnota 2017 is voor 2018 en 2019 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen en faciliteren van inwonersinitiatieven.

Programma 2. Ruimtelijk Domein

Samenvattend ziet het overzicht voor programma 2 er als volgt uit:

(Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

VJN 2016/BI Rhedense klimaataanpak

300

250

250

0

VJ 2017/beleidsnota "Van en Voor Rheden"

75

75

0

0

VJN 2017/BI Onderste. erfgoedvrijwilligers

75

0

0

0

VJN 2017/BI Gebiedsatlas Rheden

75

0

0

0

VJN 2016-17/BI Omgevingswet

120

110

0

0

VJN 2017/BI Gevelfonds

50

50

50

0

Overige <= € 50.000

15

15

0

0

Totaal incidentele lasten / baten

710

500

300

0

Voor de Rhedense klimaataanpak zijn bij de Voorjaarsnota 2016 middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan klimaatbeleidsplan. In de voorjaarsnota 2017 zijn voor 2018 en 2019 middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die voortkomen uit de beleidsnota "Van en Voor de gemeente Rheden en "Kiezen voor eigen kwaliteit". Daarnaast zijn in de Voorjaarsnota 2017 voor diverse beleidsinitiatieven middelen beschikbaar gesteld. Voor een toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2017.

Programma 3. Bestuur en veiligheid

Samenvattend ziet het overzicht voor programma 3 er als volgt uit:

(Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Verkiezingen

0

92

0

0

Overige <= € 50.000

30

0

0

0

Totaal incidentele lasten / baten

30

92

0

0

Voor 2019 is € 92.000 opgenomen voor verkiezingen. De overige incidentele middelen hebben betrekking op de procedure rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Programma 4. Dienstverlening

Voor programma 4 zijn geen incidentele budgetten geraamd.

Programma 5. Financiën en heffingen

Voor programma 5 zijn geen incidentele budgetten geraamd.

Overzicht Overhead

Samenvattend ziet het overzicht voor de Overhead er als volgt uit:

(Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

VJN 2016/Transformatiekosten De Connectie

125

0

0

0

Doorontwikkeling organisatie

530

200

0

0

Implementatie Office

108

0

0

0

Overige <= € 50.000

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten / baten

763

200

0

0

In de VJN 2016 zijn transformatiekosten voor de bedrijfsvoeringsorganisatie "De Connectie" opgenomen confrom business case van Ernst & Young. Voor 2018 is dit budget verhoogd met € 30K. Voor de doorontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie zijn voor 2018 en 2019 incidentele middelen opgenomen.