Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2018-2021                        
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de structurele mutaties op de reserves.            

(Bedragen x € 1.000) Structurele mutaties reserves

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Structurele stortingen reserves

Reserve woongebieden

35

35

35

35

Totaal structurele stortingen

35

35

35

35

Structurele onttrekkingen

Reserve onderhoud gebouwen

13

13

13

13

Reserve woongebieden

100

100

100

100

Totaal structurele onttrekkingen

113

113

113

113

Saldo structurele mutaties reserves

-78

-78

-78

-78

"Reserve onderhoud gebouwen
Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten gedekt van de investeringen zoals die in het SBO gebouwen zijn opgenomen (jaarlijks € 13.000).
Reserve woongebieden
In de Nota heroverweging 2010 is de vorming van de reserve herstructurering woongebieden opgenomen. Uit deze reserve worden diverse uitgaven voor wijkvernieuwing gedekt (jaarlijks € 100.000).