Uiteenzetting financiële positie

In de vernieuwde BBV is opgenomen dat in de begroting en meerjarenraming  een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen. Deze dient ten minste de posten te bevatten om het EMU-saldo te kunnen berekenen. De geprognotiseerde balans wordt hieronder weergegeven.                  

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

110.945

111.924

114.525

113.576

112.801

111.109

Vlottende activa

Voorraden

2.003

1.249

525

-

-

-

Uitzettingen < 1 jaar

14.587

14.587

14.587

14.587

14.587

14.587

Totaal activa

127.535

127.760

129.637

128.163

127.388

125.696

Vaste passiva

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alg.reserve

28.727

28.970

26.165

23.395

21.197

20.083

Bestemmingsreserve

21.037

15.651

14.723

14.636

14.554

14.471

Gerealiseerd resultaat

1.498

3.050-

2.770-

2.198-

1.114-

105

Saldo Eigenvermogen

51.262

41.571

38.118

35.833

34.637

34.659

Vaste schulden

55.182

55.091

55.000

55.000

55.000

55.000

Voorzieningen

3.573

2.808

2.677

2.541

2.406

2.270

Vlottende passiva

Netto vlottende schuld < 1 jaar

14.714

25.487

31.039

31.986

32.542

30.964

Overlopende passiva

2.803

2.803

2.803

2.803

2.803

2.803

Totaal passiva

127.534

127.760

129.637

128.163

127.388

125.696