Investeringen

In onderstaande tabel zijn onze vaste activa opgenomen. Onder activa verstaan we investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu nog tegen een bepaalde waarde op onze balans staan. In de tabel gaan wij er van uit dat de geplande investeringen voor 2017 per 1 januari zijn afgerond, m.u.v. de investeringsprojecten. Deze projecten hebben vaak een langere looptijd die over de jaargrens heen loopt. Voor deze projecten gaan wij ervan uit dat 50% van het investeringsbedrag wordt gerealiseerd in het jaar waarin het project wordt gestart.                  

(Bedragen x € 1.000) Mutaties vaste activa

Aanvang

Mutaties

Ultimo

Mutaties

Ultimo

2018

2018

2018

19-'21

2021

Materiële vaste activa

108.281

2.633

110.914

-3.320

107.594

Immateriële vaste activa

228

-12

216

-36

180

Financiële vaste activa

3.415

-20

3.395

-60

3.335

Totaal mutaties

111.924

2.601

114.525

-3.416

111.109

De investeringen en de afschrijvingslasten zijn in dit overzicht opgenomen en in meerjaren perspectief doorgetrokken. Het gaat bij investering om investeringsprojecten wegen en riolering volgens de kadernota openbare ruimte en geplande vervangingsinvesteringen.