Financiering

Onderstaande tabel bevat geeft een overzicht van de ontwikkeling van opgenomen geldleningen.                  

(Bedragen x € 1.000) Mutaties geldleningen

Restant lening

Opname

Aflossing

Restant lening

2018

1-jan

31-dec

Opgenomen geldleningen

55.091

10.000

-10.091

55.000

Totaal mutaties

55.091

10.000

-10.091

55.000

Door uitvoering te geven aan de geplande projecten uit de kadernota openbare ruimte en de investeringen in het stationsgebied zal de financieringsbehoefte nog toenemen in 2018. Op basis van de huidige inzichten zal de financieringsbehoefte na 2018 licht dalen.