Programma 5 Financiën

Product

Productomschrijving

Lasten Begroting 2018

Baten Begroting 2018

29

Leges

310.000

-815.000

108

Geldlening/uitzetting < 1 jaar

40.000

-

109

Geldlening/uitzetting > 1 jaar

612.500

-

114

Uitvoering wet WOZ

515.717

-500

115

Lasten heffing en inv gem bel

273.709

-237.441

125

Kwijtschelding

373.153

-

134

Algemene dekkingsmiddelen

668.500

-

138

Kostenplaats rente

-1.482.830

-17.000

139

Incidentele baten en lasten

40.000

-

563

Baten parkeerbelasting

-

-145.000