Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele in incidentele lasten.
Het kengetal structurele exploitatieruimte wordt berekend door het totaal structurele baten minus (B) het totaal structurele lasten (A) plus het totaal van structurele onttrekkingen (D) minus het totaal van structurele toevoegingen (C) te delen door het totaal van de baten exclusief de mutaties op de reserves (E).