Overzicht

Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

76.315

75.306

76.632

77.488

78.156

79.023

Saldo van baten en lasten

76.315

75.306

76.632

77.488

78.156

79.023

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Resultaat

76.315

75.306

76.632

77.488

78.156

79.023

Onderstaande tabel geeft aanvullend een specificatie van de algemene dekkingsmiddelen.

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alg. uitkering gemeentefonds

67.597

66.335

67.640

68.414

68.999

69.786

Onroerend zaakbelasting

8.055

8.016

8.148

8.230

8.313

8.393

Hondenbelasting

220

221

221

221

221

221

Toeristenbelasting

165

140

140

140

140

140

Forensenbelasting

50

48

48

48

48

48

Dividend Alliander

37

40

40

40

40

40

Dividend BNG

190

301

190

190

190

190

Overige dekkingsmiddelen

230

205

205

205

205

205

Totaal baten (per saldo)

76.544

75.306

76.632

77.488

78.156

79.023