Taakvelden

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1

0.10

Mutaties reserves

244

-9

-

-9

-

-9

-

-9

4.2

Onderwijshuisvesting

2.392

-

2.392

-

2.392

-

2.392

-

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.086

-541

2.110

-541

2.133

-541

2.133

-541

5.1

Sportbeleid en activering

315

-10

315

-10

315

-10

268

-10

5.2

Sportaccommodaties

2.655

-909

2.642

-891

2.642

-891

2.642

-891

5.3

Cultuur

618

-

594

-

594

-

594

-

5.6

Media

957

-

957

-

957

-

957

-

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.428

-

3.428

-

3.398

-

3.398

-

6.2

Wijkteams

363

-

363

-

363

-

363

-

6.3

Inkomensregelingen

18.585

-15.115

18.580

-14.015

18.580

-14.015

18.580

-14.015

6.4

Begeleide participatie

9.822

-178

9.871

-178

9.941

-178

9.662

-178

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.721

-564

1.800

-564

1.800

-564

1.800

-564

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

11.137

-

11.039

-

11.039

-

11.039

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.169

-22

5.027

-22

5.027

-22

5.027

-22

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.527

-

4.527

-

4.527

-

4.527

-

7.1

Volksgezondheid

1.417

-

1.345

-

1.345

-

1.365

-

Totaal programma 1

65.438

-17.348

64.991

-16.230

65.054

-16.230

64.748

-16.230

Programma 2

0.10

Mutaties reserves

136

-105

136

-105

136

-105

136

-105

0.2

Burgerzaken

27

-

27

-

27

-

27

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

666

-476

606

-476

606

-476

606

-476

1.2

Openbare orde en veiligheid

169

-

169

-

169

-

169

-

2.1

Verkeer en vervoer

5.192

-194

5.192

-194

5.192

-194

5.192

-194

2.2

Parkeren

111

-

111

-

111

-

111

-

2.5

Openbaar vervoer

128

-97

128

-97

128

-97

128

-97

3.1

Economische ontwikkeling

256

-

256

-

166

-

166

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

50

-44

50

-44

50

-44

50

-44

3.4

Economische promotie

63

-

63

-

63

-

63

-

4.2

Onderwijshuisvesting

292

-383

292

-383

292

-383

292

-383

5.5

Cultureel erfgoed

52

-

52

-

52

-

52

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.296

-115

3.156

-115

3.156

-115

3.106

-115

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

164

-142

164

-142

164

-142

164

-142

7.2

Riolering

3.272

-4.347

3.272

-4.353

3.272

-4.353

3.272

-4.353

7.3

Afval

3.740

-4.285

3.740

-4.285

3.740

-4.285

3.740

-4.285

7.4

Milieubeheer

1.584

-8

1.534

-8

1.534

-8

1.284

-8

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

740

-806

735

-806

735

-806

735

-806

8.1

Ruimtelijke ordening

1.337

-10

1.327

-10

1.217

-10

1.217

-10

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

81

-129

81

-129

81

-129

81

-129

8.3

Wonen en bouwen

972

-607

972

-607

972

-607

972

-607

Totaal programma 2

22.328

-11.749

22.063

-11.755

21.863

-11.755

21.563

-11.755

Programma 3

0.1

Bestuur

1.861

-

1.839

-

1.839

-

1.839

-

0.10

Mutaties reserves

-

-4

-

-4

-

-4

-

-4

0.2

Burgerzaken

79

-

171

-

79

-

79

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

126

-

126

-

126

-

126

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.568

-13

2.568

-13

2.568

-13

2.568

-13

1.2

Openbare orde en veiligheid

714

-11

664

-11

664

-11

664

-11

Totaal programma 3

5.347

-27

5.367

-27

5.275

-27

5.275

-27

Programma 4

0.2

Burgerzaken

1.625

-

1.625

-

1.625

-

1.625

-

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

566

-24

566

-24

566

-24

566

-24

Totaal programma 4

2.192

-24

2.192

-24

2.192

-24

2.192

-24

Programma 5

0.10

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

310

-815

169

-541

169

-541

169

-541

0.5

Treasury

-830

-17

-828

-17

-828

-17

-828

-17

0.61

OZB woningen

444

-0

444

-0

444

-0

444

-0

0.62

OZB niet-woningen

72

-0

72

-0

72

-0

72

-0

0.63

Parkeerbelasting

-

-145

-

-145

-

-145

-

-145

0.8

Overige baten en lasten

709

-

1.128

-

1.492

-

1.885

-

6.3

Inkomensregelingen

373

-

373

-

373

-

373

-

7.2

Riolering

170

-147

170

-147

170

-147

170

-147

7.3

Afval

104

-90

104

-90

104

-90

104

-90

Totaal programma 5

1.351

-1.215

1.631

-941

1.995

-941

2.388

-941

alg.dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-

-434

-

-434

-

-434

-

-434

0.61

OZB woningen

-

-5.723

-

-5.805

-

-5.888

-

-5.969

0.62

OZB niet-woningen

-

-2.325

-

-2.325

-

-2.325

-

-2.325

0.64

Belastingen overig

-

-221

-

-221

-

-221

-

-221

0.7

uitkeringen gemeentefonds 930

-

-67.640

-

-68.414

-

-68.999

-

-69.785

3.4

Economische promotie

-

-189

-

-189

-

-189

-

-189

Totaal alg.dekkingsmiddelen

-

-76.532

-

-77.388

-

-78.056

-

-78.923

Overhead

0.10

Mutaties reserves

-

-48

-

-3

-

-3

-

-3

0.4

Overhead

13.259

-101

12.738

-315

12.309

-438

11.770

-39

Totaal Overhead

13.259

-149

12.738

-319

12.309

-441

11.770

-42

Saldo totaal

109.914

-107.044

108.982

-106.684

108.688

-107.474

107.937

-107.942