Beleidskader

De basis voor deze begroting is het Meerjarenbeleidskader "Meedoen"2017-2020. Wij stellen in deze begroting niet langer de wettelijke kaders centraal maar onze inwoners. Dit is de volgende stap in de ontschotting van de programmabegroting voor het Sociaal Domein.

De doelen/doelstellingen richten zich op de beleving van onze inwoners en partners. Zij zijn betrokken bij de invulling van de programmabegroting en hebben een bijdrage geleverd vanuit wensen en behoeften die bij hen leven. Daarnaast heeft de gemeente uiteraard haar wettelijke verantwoordelijkheden.

Als leeswijzer voor deze nieuwe integrale begroting willen we de volgende aandachtspunten meegeven:

  • de begroting is gebaseerd op de 13 doelen uit het beleidskader "Meedoen",
  • deze zijn gericht op alle inwoners van 0 tot 100,
  • integraal geformuleerd m.b.t. de wettelijke opdrachten,
  • zoveel mogelijk gericht op preventieve maatregelen naar tevredenheid van inwoners,
  • en zoveel mogelijk benaderd vanuit hun eigen leefwereld.

De programmadoelen/doelstellingen en subdoelstellingen sluiten aan bij de uitgangspunten van de Sociale Visie. Ook sluiten ze elkaar niet uit, ze dragen meestal ook bij aan de realisatie van andere doelen/doelstellingen. Binnen de vrije ruimte van de wetgeving sturen we op de volgende drie focuspunten:
"Een basis voor iedereen"
Wanneer een inwoner (tijdelijk) niet in staat is om zichzelf voldoende te redden, is er een vangnet. Dit vangnet heeft de vorm van een individueel arrangement waar maatwerkvoorzieningen deel van kunnen uitmaken. Het betreft voorzieningen op het gebied van inkomen, werk, zorg en ondersteuning. Daarnaast maken algemene en preventieve voorzieningen deel uit van een arrangement.
"Samen onderweg"
Vrijwilligerswerk, burenhulp, informele zorg en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn essentieel voor een goed functionerende samenleving. De gemeente is blij met de bereidheid van inwoners, organisaties en ondernemers die zich inzetten voor elkaar en voor de dorpen. Dit is de basis voor samenredzaamheid.
"Meedoen makkelijk maken"
De komende jaren zijn de belangrijkste uitdagingen voor de gemeentelijke organisatie het aansluiten bij de leefwereld van de inwoner, het samenbrengen van oplossingen uit verschillende lokale netwerken, het openstaan voor innovatie en het zorg dragen voor ontschotting. Dit focuspunt betreft met name het Transformatiespoor "Anders denken anders doen".

Doelstellingen en subdoelstellingen